TGENERAL

 • A quí s'adreça?

  • Aquesta targeta està destinada les persones no incloses en els perfils de les targetes TMÉS i TJOVE.
 • Quins avantatges té?

  • Permet carregar els abonaments T10 i T40 de forma simultània, es poden tenir carregats fins a tres abonaments diferents.

  • Permet obtenir, aplicat en aquests abonaments, els descomptes en matèria de transports en el cas de ser membre de família nombrosa.

 • Quan caduca?

  • No caduca mai.

  • * Membres de famílies nombroses: El descompte caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la condició de família nombrosa.

 • On es pot obtenir?

  • Per sol·licitar aquesta targeta s'ha de presentar la sol·licitud emplenada en una de les oficines d'Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca
 • Quant costa?

  • La primera expedició és gratuïta.

  • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, el titular haurà d'abonar la taxa corresponent per l'emissió d'un duplicat. S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

  • En cas de pèrdua, robatori, deteriorament, ruptura de la targeta o per altres causes imputables al titular de la targeta no es restituiran els viatges romanents dels títols de la targeta.

 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Una fotografia de carnet, no necessària en el cas d’expedició directa al Servei d’Atenció al Ciutadà.

  • Una fotocòpia del DNI

  • Els membres de famílies nombroses podran obtenir els descomptes addicionals als abonaments presentant amb la sol·licitud la fotocòpia del títol de família nombrosa