Jaleo Bus

 

El dia 30 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia.

Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19;

Atès que la situació provocada per la malaltia COVID-19 associada al coronavirus exigeix l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública;

Atès que per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, resulta necessari evitar situacions de risc de contagi i intentar contenir l'expansió del virus;

Atès que el Reial Decret-LLei 21/2020, de 9 de juny de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitaria ocasionada pel COVID 19 estableix la necessitat d'evitar aglomeracions en tots els àmbits d'activitat.

Atès que l’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant Resolució d’Alcaldia de dia 28-4-2020, acordà suspendre les festes de Sant Joan de 2020;

Atesa la previsió de que la resta d’ajuntaments de l’illa també adoptin la mesura excepcional de suspendre els jaleos de les seves festes patronals de l’any 2020;

Atès que la finalitat d'aquests contractes es precisament proporcionar transport públic a les persones que volen desplaçar a les festes dels diferents pobles de l'illa, i per tant si les festes no se celebren, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca ha acordat, en data 22 de juny de 2020, la suspensió de l'inici de l'execució dels contractes prevista per data 23 de juny del 2020 i la prestació dels serveis de transport públic discrecional de viatgers per carretera en autobús entre els diferents pobles de l’illa de Menorca i els nuclis que celebren les seves festes patronals (Jaleo Bus) durant l’any 2020, en tant en quant les festes dels diferents municipis no es duguin a terme, degut a la crisi sanitari ocasionada pel COVID 19.