CIME

 

El Consell Insular, és la institució d'autogovern en l'àmbit de la illa de Menorca. La dissolució, el juliol de 1978, de la "Diputación Provincial de Baleares" i la seva substitució pel Consell General Interinsular, obre les portes a la creació dels tres consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera. Creats per la Llei d'eleccions locals de 1978, aquests consells neixen primer com a organismes de l'Administració local.

Posteriorment, el 1983, el consell insular queda definit i configurat com una institució de la Comunitat Autònoma per l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, que encarrega " el govern, l'administració i la representació" de l'illa de Menorca gaudint d'autonomia en la gestió dels interessos propis.

 

Les funcions bàsiques que desenvolupa el Consell de Menorca són:

  • Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears.
  • Gestionar les decisions del Govern de la Comunitat Autònoma a Menorca i assumir la representació ordinària del Govern.
  • Subscriure convenis i acords de cooperació.
  • Exercir la potestat reglamentària.
  • Assumir i executar les competències de l'article 39 de l'Estatut d'autonomia de les illes Balears.

 

Avui, el Consell Insular acompleix un paper fonamental en la coordinació de les administracions de l'illa: l'ordenació territorial, l'activitat i el planejament urbanístic, l'ordenació i inspecció del sector turístic, la gestió del patrimoni historicoartísitc, la recollida i el tractament de les deixalles, l'atenció i assitència social a col·lectius desfavorits o amb minusvalideses, la protecció dels menors i el transport terrestre són, juntament amb altres tasques com la protecció civil o el servei de bombers, les principals competències de la institució.