TMÉS

 • A quí s'adreça?

  • Aquesta targeta està destinada a les persones majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, persones en atur o en risc d'exclusió social i discapacitats que compleixin algun d'aquests requisits:

   • Tenir el certificat de reconeixement de minusvalidesa, expedit per l'equip de valoració i orientació del centre base oficial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.

   • Tenir el reconeixement de mobilitat reduïda expedit per l'equip de valoració i orientació del centre base oficial.

   • Tenir el reconeixement de discapacitat psíquica expedit per l'equip de valoració i orientació del centre base oficial.

     

 • Quins avantatges té?

  • Permet utilitzar el transport públic amb un descompte del 50 % del preu del bitllet senzill.

  • Permet obtenir, aplicats en aquests abonaments, els descomptes en matèria de transports en el cas de ser membre de família nombrosa.

 • Quan caduca?

  • La caducitat de la targeta dependrà del requisit establert per a la seva obtenció:

   • Persones amb discapacitat:
    Caduca en la data de la propera revisió del certificat de minusvalidesa i es pot renovar presentant el certificat de minusvalidesa renovat corresponent. En els cas de discapacitat definitiva, s’ha de renovar la targeta cada 5 anys presentant el document en vigor que acrediti la identitat de l’usuari i el certificat de discapacitat corresponent.

   • Persones en atur:
    Caduca cada tres mesos i es pot renovar coincidint amb la data de renovació del certificat del centre de recerca d'ocupació que acrediti la seva situació i aportant el certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una prestació que no superi el salari mínim interprofessional (SMI) vigent.

   • Persones en situació o risc d'exclusió social:
    Caduca cada sis mesos i es pot renovar aportant un certificat dels serveis socials de l'ajuntament corresponent que acrediti aquesta situació.

   • Persones jubilades o pensionistes:
    Caduca cada 5 anys i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la identitat de l’usuari.

La targeta de transports es pot fer servir en les línies de transport públic regular de viatgers acordades amb els operadors.

*Membres de famílies nombroses: El descompte caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la condició de família nombrosa.

 • On es pot obtenir?

  • Per sol·licitar aquesta targeta s'ha de presentar la sol·licitud emplenada en una de les oficines d'atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca.

 • Quant costa?

  • La primera expedició és gratuïta.

  • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, el titular haurà d'abonar la taxa corresponent per l'emissió d'un duplicat. S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • La documentació comuna en els supòsits anteriorment esmentats es relaciona a continuació:

   • Una fotografia de carnet, no necessària en el cas d’expedició directa al Servei d’Atenció al Ciutadà.

   • Una fotocòpia del DNI.

  • En els casos de persones amb discapacitat han d’adjuntar a la sol·licitud:

   • Fotocòpia de la documentació que acrediti un dels requisits exposats:

    • Certificat de reconeixement de minusvalidesa, expedit per l'equip de valoració i orientació del centre base oficial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %.

    • Reconeixement de mobilitat reduïda expedit per l'equip de valoració i orientació del centre base de oficial.

    • Reconeixement de discapacitat psíquica expedit per l'equip de valoració i orientació del centre base de oficial.

  • En els casos de persones que actualment estiguin en atur i que tenguin uns ingressos que no superin el salari mínim interprofessional (SMI) vigent, un dels certificats següents:

   • De cobrar el subsidi per desocupats en un import inferior a l’SMI.

   • De percebre altres ajuts per imports també inferiors a aquest SMI.

   • D’estar inscrits en el centre de recerca d'ocupació però sense percebre cap mena de prestació.

  • En els casos de persones en situació o risc d'exclusió social:

   • Certificat dels serveis socials de l'ajuntament corresponent que acrediti aquesta situació.

* Els membres de famílies nombroses poden obtenir els descomptes addicionals presentant, amb la sol·licitud, la fotocòpia del títol de família nombrosa.