Notícies i esdeveniments

Actualitat

AMPLIACIÓ D'HORARIS I LÍNIES DE TRANSPORT PÚBLIC

LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA QUE HA ADOPTAT L’ACORD SEGÜENT:

 
PRIMER. Deixar sense efecte, a partir del dia 15 de juny de 2020, els Decrets de Presidència números 79/2020, 87/2020 i 91/2020, de 18 i 27 de març, i de 3 d'abril respectivament, sobre supressió de línies i reducció d'expedicions amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma.
 
SEGON.  Autoritzar a partir del 15 de juny i en dates posteriors segons el calendari que s'adjunta com annex, la suspensió d'algunes línies i la reducció del número d’expedicions previstes en els Acords de Comissió de Govern de desembre de 2019, de pròrroga dels contractes dels serveis regulars de transport en autobús d'ús general de l'illa de Menorca, en les línies de transport de les concessions IB-06, IB-07, IB-08, d’acord amb els annexes a la present proposta.
TERCER. Autoritzar que les expedicions previstes en els annexes d’aquesta proposta puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o reducció de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al Consell Insular aquestes modificacions indicant a partir de quin dia les vol fer efectives, tenint en compte que en qualsevol cas la comunicació haurà de ser amb una antelació mínima de 7 dies a la data d’efectivitat prevista i que en qualsevol cas aquesta administració, previ el corresponent informe del servei, les haurà d’autoritzar o també podrà prohibir-les en cas de considerar-les injustificades.
 
QUART. Establir que per a les modificacions previstes en el punt segon, tant a la baixa en tots els casos, com a l'alça quan es tracti d'expedicions subvencionades,  no podran superar en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari previst abans de la declaració de l'estat d'alarma, i hauran de ser autoritzades pel servei de transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa, referida a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.
 
CINQUÈ. Establir que pel que fa a les compensacions i pagaments a compte, no canvien les clàusules dels contractes a risc i ventura o dels contractes programa actualment vigents, equiparant-se la reducció de serveis establerta conforme l'assenyalat anteriorment amb una disminució d'usuaris de les línies a efectes de la corresponent liquidació.
 
SISÈ. Traslladar el present acord a l’òrgan competent de la Comunitat autònoma d’acord amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre  TMA/230/2020, de 15 de març, per mitjà de la qual es concreta l’actuació de les autoritats locals respecte de la fixació de serveis públics de la seva titularitat.
 
SETÈ. Establir que les presents mesures seran vigents a partir del calendari que es fa constar en els corresponents annexes, i que la vigència d'aquesta nova reducció del número d'expedicions abastarà fins el 31 de juliol de 2020, podent ser prorrogat per resolució expressa, respectant les limitacions que el propi calendari de les concessions estableix.
 
VUITÈ. Establir que el present acord haurà de ser convalidat a la major brevetat possible per la Comissió de Govern, òrgan competent per delegació del Ple per a la modificació de contractes de durada superior a quatre anys.
 

LÍNIES I EXPEDICIONS A PARTIR DE L’APROVACIÓ DEL DECRET.

 

IB- 06

 

Les línies, número d'expedicions i horaris a prestar per l'empresa TMSA Transporte Regular, SL, durant la vigència del present acord, seran les que consten a continuació:

 

SERVEIS OPERATIUS:

A partir del 15 de juny de 2020

SORTIDES

 

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L01

MAÓ-CIUTADELLA

20

8

8

L02

MAÓ-ES CASTELL

16

16

11

L03

MAÓ-SANT LLUÍS

17

17

13

L21

MAÓ-SANT CLIMENT

7

7

5

L31

MAÓ-CALA EN PORTER

6 A / 5 T

5

0

L32

MAÓ-SON BOU

8

8

6

L51

MAÓ-CALA GALDANA

2

2

2

L52

CIUTADELLA-CALA GALDANA

3 A / 4 T

3 A / 4 T

3

L53

FERRERIES-CALA GALDANA

11

11

9

L71

MAÓ-SANT TOMÀS

6

6

4

L72

CIUTADELLA-SANT TOMÀS

6

6

4

L91

MAÓ-ALCALFAR-S’ALGAR

4

4

4

L92

MAÓ-PUNTA PRIMA

9

9

6

L93

MAÓ-BINIBÈQUER

3

3

3

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L01

MAÓ-CIUTADELLA

20

8

8

L02

MAÓ-ES CASTELL

16

16

11

L03

MAÓ-SANT LLUÍS

17

17

13

L21

MAÓ-SANT CLIMENT

7

7

5

L31

MAÓ-CALA EN PORTER

6 A / 5 T

5

0

L32

MAÓ-SON BOU

8

8

6

L51

MAÓ-CALA GALDANA

2

2

2

L52

CIUTADELLA-CALA GALDANA

3 A / 4 T

3 A / 4 T

3

L53

FERRERIES-CALA GALDANA

11

11

9

L71

MAÓ-SANT TOMÀS

6

6

4

L72

CIUTADELLA-SANT TOMÀS

6

6

4

L91

MAÓ-ALCALFAR-S’ALGAR

4

4

4

L92

MAÓ-PUNTA PRIMA

9

9

6

L93

MAÓ-BINIBÈQUER

3

3

3

 

SERVEIS NO OPERATIUS:

 

LÍNIA

TRAJECTE

L14

MAÓ-CIUTADELLA BUS EXPRÉS

L18

LLANÇADORA BINTAUFA

L22

MAÓ-ES CANUTELLS

L24

MAÓ-SA MESQUIDA

L25

MAÓ-TREBALÚGER

L33

CALA’N PORTER-ALAIOR

L36

CIUTADELLA-SON BOU

L54

ES MIGJORN GRAN - FERRERIES

L73

MAÓ-ES MIGJORN GRAN

L75

ES MIGJORN GRAN-ES MERCADAL

L90

BUS NIT

L94

MAÓ-BINISSAFÚLLER

 

 

S'autoritza que les expedicions previstes puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o manca de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al CIM aquestes modificacions amb un antelació mínima de 7 dies, i que hauran de ser autoritzades pel Servei de Transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa, referida a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.

 

Els augments de les expedicions subvencionades no superaran en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.

 

ANNEX II

 

LÍNIES I EXPEDICIONS A PARTIR DE L’APROVACIÓ DEL PRESENT DECRET.

IB-07

 

Les línies, número d'expedicions i horaris a prestar per l'empresa Torres Allès Autocares SLU, durant la vigència del present acord, seran les que consten a continuació:

 

IB- 07

A partir del 15 de juny de 2020

 

- L60 Bus Ciutadella: Sortida Pl. Pins 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00

Diumenges i festius sense servei

- L61 Ciutadella-Cala en Blanes: Sortida Pl. Pins 7:00* - 8:15 - 10:30 - 13:00- 15:00* - 17:00 - 18:00- 20:00*

* Excepte dissabtes, diumenges i festius

- L64 Ciutadella- Caleta- Cala Blanca-Santandria (per Cala en Bosc): Sortida Pl. Pins 7:40* - 9:30 - 12:00 - 14:00-15:00* - 16:00- 19:00

* Excepte dissabtes, diumenges i festius

- L65 Ciutadella-Cala Blanca-Cala en Bosc: Sortida Pl. Pins 7:40* - 9:30- 12:00 14:00 15.00*- 16:00- 19:00

* Excepte dissabtes, diumenges i festius

S'autoritza que les expedicions previstes puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o manca de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al CIM aquestes modificacions amb un antelació mínima de 7 dies, i que hauran de ser autoritzades pel Servei de Transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa, referida a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.

 

Els augments de les expedicions subvencionades no superaran en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.

 

ANNEX III

 

LÍNIES I EXPEDICIONS A PARTIR DE L’APROVACIÓ DEL PRESENT DECRET.

IB 08

Les línies, número d'expedicions i horaris a prestar per l'empresa Valentín Roca Triay, SL, durant la vigència del present acord, seran les següents:

 

A PARTIR 15 DE JUNY

 

L23

 

Maó – es Grau .

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L23

MAÓ-ES GRAU-MAÓ

4

4

4

 

 

L41

 

Maó-Arenal den Castell-Son Parc-Cala Tirant-Fornells

es Mercadal-Cala Tirant-Fornells-Son Parc-Arenal den Castell

 

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DIL A DIV

DISSABTES

FESTIUS

L41

MAÓ-FORNELLS-MAÓ

3

3

2

L41

MAÓ-ARENAL DEN CASTELL-MAÓ

3

3

2

L41

MAÓ-SON PARC

1

1

0

L41

MAÓ-CALA TIRANT

3

3

0

L41

FORNELLS - ARENAL DEN CASTELL

2

2

2

L41

ARENAL DEN CASTELL-FORNELLS

3

3

2

L41

FORNELLS -SON PARC-FORNELLS

1

1

0

L41

FORNELLS-CALA TIRANT

3

3

0

L41

CALA TIRANT-FORNELLS

4

4

0

L41

FORNELLS-ES MERCADAL

4

4

2

L41

ES MERCADAL-FORNELLS

3

3

2

L41

ES MERCADAL-SON PARC-ES MERCADAL

1

1

0

L41

ES MERCADAL-ARENAL DEN CASTELL-ES MERCADAL

3

3

2

L41

ES MERCADAL-CALA TIRANT-ES MERCADAL

4

4

0

L41

CALA TIRANT-ARENAL DEN CASTELL

2

2

0

L41

ARENAL DEN CASTELL-CALA TIRANT

3

3

0

L41

CALA TIRANT-SON PARC-CALA TIRANT

1

1

0

 

 

L44.

Alaior – Addaia - Na Macaret – Punta Grossa (Arenal den Castell)

 

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DIL A DIV

DISSABTES

FESTIUS

L44

ALAIOR-ADDAIA-NA MACARET-PUNTA GROSSA

4

3

0

L44

PUNTA GROSSA-NA MACARET-ADDAIA-ALAIOR

3

2

0

 

 

L45.

 

Fornells - es Mercadal. Línia suspesa en tant no hi ha classes presencials als centres d'ensenyament.

 

A PARTIR DE L’1 DE JULIOL

 

L43.

 

Maó – Favàritx: Es suspèn el servei entre l'1 i el 30 DE JUNY

A partir de l’1 de juliol, 6 expedicions diàries

 

SORTIDES

LÍNIA

TRAJECTE

DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

FESTIUS

L43

MAÓ-FAVÀRITX-MAÓ

6

6

6

 

 

S'autoritza que les expedicions previstes puguin augmentar-se o reduir-se en un percentatge no superior al 50% en cas d'augment o manca de demanda, determinant que l'empresa contractista haurà de comunicar al CIM aquestes modificacions amb un antelació mínima de 7 dies, i que hauran de ser autoritzades pel Servei de Transports prèvia presentació per part de les empreses de la documentació prevista en el seus respectius contractes d'adjudicació i contractes programa referides a canvis en les condicions de prestació i funcions de la Comissió de seguiment; en el cas d'augment d'expedicions a risc i ventura bastarà amb la comunicació prèvia al CIM d'acord amb el procediment previst en la LOTT i en el ROTT.

 

Els augments de les expedicions subvencionades no superaran en cap cas el límit previst en els contractes per a cada període del calendari abans de la declaració de l'estat d'alarma.
Més informació AQUÍ